Obchodní podmínky

Firma Petr Winš - WPrint, IČO: 14824078, se sídlem Most, 1.Máje 355/2847, CR, vydává tyto Obchodní a reklamační podmínky s účelem upravit základní práva a povinnosti mezi ním jako prodávajícím (dále jen "Prodávající") a jejími zákazníky jako kupujícími (dále jen "Kupující"), při prodeji zboží z katalogu nabízeného zboží, zveřejněného na internetové stránce elektronického obchodu Prodávajícího s názvem www.chromex.cz, resp. prostřednictvím inzerce na jiných internetových stránkách (dále jen "Internetová stránka Prodávajícího"), (dále jen "Zboží"). Obchodní a reklamační podmínky jsou zveřejněny a dostupné pro Kupujícího na Internetové stránce Prodávajícího v názvem www.wprint.cz .
 
1. Obecná ustanovení obchodních a reklamačních podmínek
 
1.1 Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se zakládá uzavřením kupní smlouvy. Za moment uzavření kupní smlouvy se považuje potvrzení objednávky Kupujícího na dodávku Zboží Prodávajícím a to zasláním e-mailové zprávy resp. ve zvláštních případech na základě požadavku jedné ze smluvních stran písemně.
 
1.2. Součástí kupní smlouvy jsou tyto Obchodní a reklamační podmínky. Kupující momentem uzavření kupní smlouvy přijímá ustanovení těchto Obchodních a reklamačních podmínek a souhlasí s tím, že tyto Obchodní a reklamační podmínky se budou vztahovat na všechny úkony související s kupní smlouvou uzavřenou mezi ním a Prodávajícím při prodeji Zboží nabízeného na Internetové stránce Prodávajícího. Obchodní a reklamační podmínky upravují všechny vztahy, které vzniknou mezi Prodávajícím a Kupujícím zejména při uzavírání kupní smlouvy, dodávce zboží, úhradě kupní ceny za Zboží Kupujícím, případném odstoupení od smlouvy a vrácení zboží a
při reklamaci vad Zboží. Skutečnosti neupravené těmito Obchodními a reklamačními podmínkami se řídí platným právním řádem České republiky a to zejména Občanským zákoníkem, Zákonem č. 250/2007 v platném znění o ochraně spotřebitele (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele") a Zákonem č. 108/2000 v platném znění o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (dále jen "Zákon o zásilkovém prodeji").
 
1.3. Obchodní a reklamační podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že Prodávající a Kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky dodávky Zboží odchylně od ustanovení Obchodních a reklamačních podmínek, vzniklý právní vztah se bude řídit přednostně ustanoveními kupní smlouvy.
 
1.4. Nabídka Zboží na Internetové stránce Prodávajícího je katalogem běžně dodávaného zboží a Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech tam uvedených výrobků. Možnost dodání vybraného Zboží bude Kupujícímu potvrzena na základě objednávky Kupujícího.
 
1.5. Prodávající je vázán vůči Kupujícímu svou nabídkou Zboží v rozsahu katalogu nabízeného Zboží na Internetové stránce Prodávajícího včetně tam uvedené kupní ceny Zboží, která je pro Prodávajícího závazná do dodání zboží Kupujícímu, maximálně během 30 denní lhůty od potvrzení objednávky Kupujícího.
 
1.6. Meziprodej vyhrazen.
 
 
2. Způsob uzavírání kupní smlouvy
 
2.1. Kupující objednává zboží od Prodávajícího z katalogu nabízeného Zboží, zveřejněného na Internetové stránce Prodávajícího formou Kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře nacházejícího se na
Internetové stránce Prodávajícího (dále jen "objednávka"). Kupující zadáním objednávky Prodávajícímu potvrzuje, že Prodávající si řádně a včas splnil své informační povinnosti podle ustanovení § 10 Zákona č.
108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji.
 
2.2.Prodávající potvrdí objednávku Kupujícího e-mailem po ověření dostupnosti a termínu dodání Zboží požadovaného Kupujícím (dále jen "Potvrzení objednávky ", resp." Potvrzená objednávka ").                             Automaticky vygenerované oznámení o přijetí objednávky na Internetové stránce Prodávajícího nemá charakter Potvrzení objednávky. 
 
2.3. Kupující se zavazuje oznámit Prodávajícímu následující údaje za účelem Potvrzení objednávky a následného dodání zboží:
 
a) u fyzických osob nepodnikatelů v rozsahu - jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, číslo telefonu, e-mailová adresa 
 
b) při podnikatelských subjektech - obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo telefonu, e-mailová adresa                                                                                                                                                                                               Prodávající následně potvrdí objednávku Kupujícímu. Potvrzení objednávky představuje akceptování návrhu Kupujícího na uzavření kupní smlouvy, tj tímto okamžikem je kupní smlouva uzavřená.                                     Potvrzení objednávky Prodávající provede e-mailem v rozsahu název a specifikace zboží, které je předmětem kupní smlouvy, údaje o ceně zboží včetně poštovních služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, podmínkách, způsobu a termínu doručení zboží do ujednaného místa pro Kupujícího případně jiné údaje.
 
 
3. Práva a povinnosti Prodávajícího
 
3.1.Prodávající je povinnen:
 
• dodat na základě potvrzení objednávky Kupujícímu Zboží v dohodnutém sortimentu, množství, kvalitě a termínu za dohodnutou cenu, zvýšenou o přepravní náklady,
• doručit Kupujícímu nejpozději spolu se Zbožím daňový doklad na úhradu kupní ceny zboží (fakturu) a případně jiné doklady týkající se zboží, které Prodávající spolu se Zbožím obdržel od svého dodavatele resp. výrobce
zboží.
 
3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné převzetí zboží Kupujícím a zaplacení kupní ceny Kupujícím za dodané zboží.
 
3.3. Vlastnictví zboží na Kupujícího přechází až úhradou kupní ceny za dodané zboží
 
3.4. Prodávající má právo požadovat úhradu zálohy při objednávkách Zboží s dodací lhůtou delší než 7 dní nebo s kupní cenou Zboží vyšší než 6000, - Kč a to ve výši 25% ceny objednaného Zboží.
 
 
4. Práva a povinnosti Kupujícího
 
4.1.Kupující je povinnen:
 
• převzít zakoupené nebo objednané Zboží,
• zaplatit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu Zboží v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení Zboží,
• nepoškozovat dobré obchodní jméno Prodávajícího,
• potvrdit převzetí Zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby,
• provést prohlídku Zboží při jeho doručení,
• v případě nepřevzetí doručeného zboží uhradit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši podle bodu 5.3 těchto Obchodních a reklamačních podmínek.
 
4.2.Kupující má právo na dodání Zboží v sortimentu, množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém s Prodávajícím při Potvrzení objednávky za dohodnutou cenu.
 
4.3. Kupující není oprávněn bezdůvodně zrušit již Potvrzenou objednávku. V opačném případě má Prodávající nárok na úhradu vzniklých nákladů v rozsahu poplatku za uskladnění ve výši dle bodu 5.3 těchto
Obchodních a reklamačních podmínek.
 
 
5. Dodací podmínky a náklady na dodání zboží
 
5.1.Zboží je prodáváno dle katalogu nabízeného zboží, zveřejněného na Internetové stránce Prodávajícího.
 
5.2.Prodávající je povinnen Potvrzenou objednávku Kupujícího splnit a zboží dodat Kupujícímu ve lhůtě do 30 dnů od Potvrzení objednávky. V případě, že dojde ke zpoždění dodání zboží ze strany Prodávajícího o více než 3
dny od Prodávajícím potvrzeného termínu dodávky, Prodávající oznámí tuto skutečnost Kupujícímu. Kupující má právo odstoupit od smlouvy nebo prodloužit lhůtu pro dodání zboží.
 
5.3.Kupující je povinnen převzít Zboží v místě, které uvedl v objednávce a to osobně resp. zajistit, aby v případě jeho nepřítomnosti Zboží převzala jiná osoba, kterou na tento úkon pověří resp. zmocní.                               Pokud Kupující Zboží zaslané poštou nebo kurýrní službou ve lhůtě do 14 dnů od odeslání zboží nepřevezme resp. nezajistí převzetí zboží doručovaného doručovatelskou - kurýrní službou a zboží se
následně vrátí Prodávajícímu, je Prodávající oprávněn požadovat od Kupujícího úhradu nákladů kurýrní služby.
 
5.4. Pokud Kupující doručené zboží nepřevezme, ale následně e-mailovou zprávou požádá Prodávajícího o opakování dodávky a Prodávající tuto skutečnost potvrdí, Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu všechny
náklady spojené s původním i opakovaným doručováním objednaného zboží, přičemž podmínkou opakovaného dodání Zboží je úhrada zálohy ve výši 50% ceny objednaného Zboží.
 
5.5. Zboží se považuje za doručený Kupujícímu okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v objednávce resp. v Potvrzení objednávky a převzatý okamžikem fyzického převzetí zboží Kupujícím, resp. jím pověřenou osobou nebo odmítnutím převzetí zboží, které doručovatel nebo pracovník kurýrní služby vyznačí v protokolu o doručení a předání Zboží nebo nevyzvednutím zásilky Zboží zaslané poštou.
 
5.6. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku s Zbožím i jeho obal hned po doručení. V případě, že Kupující zjistí, že obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit doručovateli, resp. pracovníkovi kurýrní službz a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je povinen Kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození Zboží, jehož správnost potvrdí doručovatel resp. pracovník kurýrní služby. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného Prodávajícímu může následně Prodávající poskytnout odstranění vady Zboží, slevu na Zboží nebo v případě neodstranitelných vad Zboží dodat Kupujícímu nové Zboží.
 
5.7. Kupující je oprávněn v případě nedodání Zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v 5.2. těchto Obchodních a reklamačních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu již zaplacenou část
kupní ceny ve lhůtě 30 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy, bezhotovostním převodem na účet Kupujícího určený Kupujícím resp. na adresu Kupujícího uvedenou v objednávce Zboží.
 
 
6. Platební podmínky a kupní cena Zboží
 
6.1.Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu Zboží, uvedenou v době zadání objednávky v katalogu nabízeného zboží na Internetové stránce Prodávajícího resp. dohodnutou při Potvrzení objednávky, zvýšenou o náklady na doručení zboží (dále jen "kupní cena") a to formou hotovostní platby v místě sídla nebo provozovny Prodávajícího nebo při převzetí zboží na dobírku v místě dodání Zboží Kupujícímu prostřednictvím pošty nebo kurýrní služby nebo výjimečně bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího uvedený v Potvrzení objednávky resp. na faktuře, pokud byla kupní smlouva uzavřena písemně.
 
6.2.Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů a změny cen od výrobců nebo dodavatelů Zboží, avšak tuto změnu je povinnen oznámit Kupujícímu před předáním Zboží na doručení Kupujícímu. V případě nesouhlasu má právo odstoupit od smlouvy.
 
6.3.V případě, když Kupující zaplatí Prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet Prodávajícího.
 
6.5.V případě, když Kupující uhradí Prodávajícímu kupní cenu za Zboží dohodnutý v kupní smlouvě, Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platným právním řádem ČR.
 
6.6.V případě, když Kupující odstoupí od kupní smlouvy před zaplacením celé kupní ceny, smluvní strany se dohodly, že zaplacená záloha na kupní cenu se započítá na úhradu nákladů Prodávajícího v souladu s bodem 5.3
těchto Obchodních a reklamačních podmínek, pokud v kupní smlouvě není dohodnuto jinak.
 
6.7.Náklady spojené s balením a expedicí nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a tyto služby je Prodávající povinnen Kupujícímu poskytnout.
 
 
7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží
 
7.1.Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za Zboží.
 
7.2.Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží od Prodávajícího nebo na poště nebo od doručovatelské - kurýrní služby.
 
 
8. Reklamační podmínky (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)
 
8.1.Prodávající odpovídá za vady zboží a Kupující je povinnen reklamaci zboží bezodkladně uplatnit u Prodávajícího.
 
8.2. Kupující zadáním objednávky Prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.
 
8.3.Tyto reklamační podmínky se vztahují na zboží zakoupené Kupujícím od Prodávajícího z katalogu nabízeného Zboží, zveřejněného na Internetové stránce Prodávajícího.
 
8.4.Tyto reklamační podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy zrealizované Prodávajícím, pokud nejsou v písemné smluvně uzavřené s Kupujícím ujednány jiné záruční a reklamační podmínky.
 
8.5.Kupující má právo uplatnit si u Prodávajícího záruku pouze na Zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel Prodávajícího nebo Prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u Prodávajícího.
 
8.6.Kupující je povinnen provést prohlídku zboží ihned po převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných až následně, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží avšak nebyly zjevné.
 
8.7.Počas záruční doby má Kupující právo na bezplatné odstranění zjištěné vady po předložení Zboží včetně příslušenství, spolu s originálním obalem zboží (v případě barev v originální plechovce - obalu výrobce) a dokladem o zaplacení kupní ceny.
 
8.8.Pokud zboží vykazuje vady, Kupující má právo uplatnit reklamaci v sídle nebo provozovně Prodávajícího v souladu s ustanoveními Zákona o ochraně spotřebitele tak, že doručí zboží do sídla nebo provozovny Prodávajícího na vlastní náklady a vyplní formulář na uplatnění reklamace. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Reklamační řízení zboží začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:
 
• doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace od Kupujícího Prodávajícímu,
 
• doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu, Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace.
 
8.9.Prodávající je povinnen přijmout reklamaci ve svém sídle nebo provozovně, kde je Prodávající povinen zajistit přítomnost osoby pověřené vyřizovat reklamace, za podmínky že Kupující prokazatelně oznámí Prodávajícímu, že doručí zboží na reklamaci na e-mailovou adresu Prodávajícího.
 
8.10.Kupující je povinnen reklamovat vady zboží u Prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak Kupujícímu zaniká právo vůči Prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.
 
8.11.Prodávající nebo určená osoba vydá Kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené Prodávajícím, např. ve formě e-mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit vady zboží a poučit Kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 
8.12. Na základě rozhodnutí Kupujícího, které ze svých práv ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku použije je Prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle Zákona o ochraně spotřebitele a to ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace Prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Kupující jako spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. Pokud Kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "Odborné posouzení Zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže Prodávající od Kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady související s Odborným posouzením Zboží. Pokud Kupující reklamaci Zboží uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci jeho jménem vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může Kupující zaslat Zboží na Odborné posouzení. Pokud Kupující zboží zašle na Odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady Odborného posouzení Zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud Kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost Prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění Odborného posouzení Zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen Kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znova uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na Odborné posouzení Zboží, jakož i veškeré s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
 
8.13.Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl Prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.
 
8.14.Nárok na uplatnění záruky u Prodávajícího Kupujícím zaniká:
 
• nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu, příslušenství nebo dokumentace, která byla dodána spolu se Zbožím,
 
• neobdržel Zboží do sídla Prodávajícího v originálním obalu,
 
• neoznámení zjevných vad při převzetí Zboží,
 
• uplynutím záruční doby Zboží,
 
• mechanickým poškozením Zboží způsobeným Kupujícím,
 
• používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
 
• neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o Zboží,
 
• poškozením Zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,
 
• poškozením Zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
 
• neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
 
• zásahem do Zboží k tomu neoprávněné osoby.
 
8.15.Prodávající je povinnen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
 
• odevzdáním opraveného Zboží Kupujícímu,
 
• výměnou zboží,
 
• vrácením kupní ceny zboží,
 
• vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
 
• písemnou výzvou k převzetí Prodávajícím určeného plnění,
 
• odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
 
8.16. Prodávající je povinnen o vyřízení reklamace Kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím e-mailu nebo poštou a Kupující je povinen zajistit převzetí Zboží do dvou pracovních dnů od zaslání oznámení Prodávajícího o vyřízení reklamace.
 
8.17.Záručná doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy v písemné smlouvě stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne doručení resp. převzetí Zboží Kupujícím.
 
8.18.Záručná doba se prodlužuje o dobu, po kterou Kupující nemohl zboží používat z důvodu záruční opravy Zboží.
 
8.19. V případě výměny zboží za nové dostane Kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu.             V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.
 
8.20.Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné.
 
8.21.Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, a které brání tomu, aby mohlo být Zboží řádně užíváno jako bez vady, Prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí Kupujícího reklamaci jedním z následujících způsobů:
 
• výměnou zboží za jiné funkční zboží, stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
 
• v případě, že nemůže Prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vrácením zaplacené kupní ceny nebo poskytnutím slevy z kupní ceny.
 
8.22.Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve formuláři na uplatnění reklamace.
 
8.23.Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt téže odstranitelné vady více než dvakrát.
 
8.24.Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.
 
8.25.Oprávnění Kupujícího na uplatnění reklamace vady Zboží je poté, co využil své právo a požádal Prodávajícího o odstranění vady zboží dle bodu 8.8. těchto Obchodních a reklamačních podmínek zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou vadu (ne vadu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.
 
8.26.V případě, že Prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale podle názoru Kupujícího vada Zboží objektivně existuje a nebyla odstraněna, může si Kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.
 
8.27 Výrobce nebo prodejce nemůže předvídat všechny situace, za kterých námi uvedené informace a naše Zboží / naše Dodávky, nebo v kombinaci s produkty ostatních výrobců bude / budou požity. Nepřebíráme odpovědnost za výsledek při aplikaci použitím informací a doporučení nebo bezpečnosti, jakož i za vhodnost našeho Zboží / našich produktů samostatně nebo v kombinaci s jinými produkty a jejich vlastním účelem použití.
 
8.28 Reklamaci sprejů je možné uznat jestliže z náplně chybí více než 1/10 množství. Reklamaci barev balených v plechovkách do 1000ml je možné uznat,  jestliže z náplně chybí více než 1/20 balného množství a při balení nad 1000ml pokud z náplně chybí více 1/40 balného množství.
 
8.29 Zákazník souhlasí a je si vědom, že po nanesení dočasné ochranné fólie a její odstranění v budoucnu může dojít k odhalení skrytých poškození laku, které vznikly používáním auta před nástřikem nebo aplikací.
 
 
9. Osobní údaje a jejich ochrana
 
9.1.Smluvní strany se dohodly, že Kupující v případě, že je fyzickou osobou - nepodnikatelem je povinnen oznámit Prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu, za účelem Potvrzení objednávky, vystavení daňového dokladu - faktury a doručení objednaného Zboží.
 
9.2.Smluvní strany se dohodly, že Kupující v případě, že je fyzickou osobou podnikatelem nebo právnickou osobou je povinnen oznámit Prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a e-mailovou adresu a osobu oprávněnou jednat ve věci objednávky a převzetí zboží , v rozsahu jméno, příjmení a funkce, za účelem Potvrzení objednávky, vystavení daňového dokladu - faktury a doručení objednaného Zboží.
 
9.3.Kupujúci prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující zároveň poskytuje Prodávajícímu svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů jiné osobě a přeshraničním přenosem osobních údajů i do třetích zemí (jakýchkoliv zemí v rámci Evropské unii a zemí tzv. Bezpečného přístavu). Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji Kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Kupující uděluje Prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu Kupujícím Prodávajícímu.
 
9.4. Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu Prodávajícího, v zákaznické sekci, ihned po přihlášení.
 
 
10. Odstoupení od kupní smlouvy
 
10.1.Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti Zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel Zboží, dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností Prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží Kupujícímu ve lhůtě určené těmito Obchodními a reklamačními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v katalogu nabízeného zboží, zveřejněném na Internetových stránkách Prodávajícího. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Kupujícího a vrátit mu již případnou zaplacenou zálohu za Zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě 15 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy.
 
10.2.Kupující je oprávněn dle zákona 102/2014 Sb odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 7 pracovních dnů od převzetí zboží, za podmínek dle článku 5. těchto Obchodních a reklamačních podmínek bez udání důvodu v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji. Odstoupení od smlouvy ve smyslu uvedeného ustanovení a nárok na vrácení kupní ceny je možný pouze v případě, že zboží nebylo použito, je nepoškozeno a je vráceno na náklady Kupujícího v originálním nepoškozeném obalu v termínu doručení Prodávajícímu nejpozději do 7 dnů od doručení Kupujícímu.
 
10.3.Odstoupení od kupní smlouvy musí Kupující učinit písemnou formou na e-mailovou adresu Prodávajícího (info@chromex.cz). Nebo použitím kontaktního formuláře.
 
10.4.Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto Obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat identifikaci Kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má Prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu Kupujícího. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit Prodávajícímu nepoužité a nepoškozené zboží spolu s příslušenstvím včetně dokladu o zaplacení, v originálním nepoškozeném obalu.
 
10.5.V případě, že Kupující odstoupí od kupní smlouvy způsobem uvedeným v bodě 10.4. těchto Obchodních a reklamačních podmínek ve lhůtě do 7 dnů od doručení Zboží a zároveň ve lhůtě do 7 dnů doručí Prodávajícímu Zboží, které nebylo použito, nachází se v originálně zapečetěném původním obalu a není poškozené nebo neúplné, vrátí Prodávající Kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží a to nejpozději ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet Kupujícího určený Kupujícím.
 
10.6. Použité nebo neúplné zboží nelze vrátit bez/ s udáním důvodu.
 
10.7.Prodávající vrátí při platném odstoupení od smlouvy Kupujícímu kupní cenu. Náklady na vrácení zboží nese Kupující, kromě případu, kdy Zboží plně neodpovídá kvalitativním požadavkům a zároveň bylo vadné.
 

Copyright MVS COMPANY, s.r.o. 2015